شخیص نقص‌های مادرزادی جنین

غربالگری و تشخیص نقص‌های مادرزادی

آزمایش غربالگری وتشخیص نقص‌های مادرزادی در سه ماهه دوم بار…

بارداری،سه ماهه دوم

جنین در سه ماه دوم، تغییرات پوست و وزنسه ماهه دوم …