اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده

«کسب در آمد حلال» و «مدیریت هزینه ها» دو گزاره ی اساسی اقتصاد خانواده است که ما در خونواده ایرانی راهکارهای کسب و کار و مدیریت هزینه ها را به شما آموزش میدیم.

 • 60
 • 50
 • 1,001
 • 52,532
 • 30,599
 • 1,026
جدید
دیدگاه
برچسب ها

 • 60
 • 50
 • 1,001
 • 52,532
 • 30,599
 • 1,026
جدید
دیدگاه
برچسب ها